Obywatelstwo polskie

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna
link
link
Miejsce złożenia wniosku
Wniosek należy złożyć w  Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu  - Adresy Urzędów Wojewódzkich
Wymagania
Cudzoziemcowi można nadać na jego wniosek obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub posiadając prawo stałego pobytu, co najmniej pięć lat.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych można cudzoziemcowi nadać na jego wniosek obywatelstwo polskie, chociażby nie odpowiadał on tym warunkom.

Nabycie obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

Podstawa prawna
link
link
Miejsce złożenia wniosku
Oświadczenie woli nabycia obywatelstwa polskiego należy złożyć w  Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu - Adresy Urzędów Wojewódzkich
Wymagania
Pozostawanie cudzoziemca przez co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie. Legitymowanie się cudzoziemca kartą pobytu wydaną na podstawie udzielonego zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub posiadającego prawo stałego pobytu.

Nabycie obywatelstwa polskiego przez osobę, która jako dziecko utraciła obywatelstwo polskie na skutek wyboru dla niego (przez rodziców z których jedno jest obywatelem polskim drugie zaś obywatelem innego państwa) - obywatelstwa państwa obcego.

Podstawa prawna
link
Wymagane dokumenty
 • podanie,
 • oświadczenie o wyrażeniu woli nabycia obywatelstwa polskiego,
 • życiorys,
 • odpis aktu urodzenia,
 • poświadczona urzędowo kopia karty pobytu,
 • poświadczona urzędowo kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport albo dokument podróży),
 • dokument z którego wynika, że rodzice dokonali wyboru obywatelstwa obcego dla dziecka,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 219,00 zł. tytułem nabycia obywatelstwa polskiego dla (imię i nazwisko osoby, której sprawa dotyczy) ) na rachunek właściwy dla miejsca składania wniosku.

Ważne!
Oświadczenie o wyrażeniu woli nabycia obywatelstwa polskiego powinno być złożone po ukończeniu przez cudzoziemca szesnastu lat a przed upływem sześciu miesięcy od dnia osiągnięcia przez niego pełnoletniości.

Nabycie obywatelstwa polskiego przez osobę, która utraciła obywatelstwo polskie na skutek zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem.

Podstawa prawna
link
link
Wymagane dokumenty
 • podanie,
 • oświadczenie o woli nabycia obywatelstwa polskiego,
 • życiorys,
 • odpis aktu urodzenia,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • poświadczona urzędowo kopia karty pobytu,
 • poświadczona urzędowo kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  i obywatelstwo (paszport albo dokument podróży),
 • dokument o ustaniu małżeństwa lub jego unieważnieniu,
 • dokument z którego wynika, że nabycie obywatelstwa obcego nastąpiło na skutek zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 219,00 zł. tytułem nabycia obywatelstwa polskiego dla (imię i nazwisko osoby, której sprawa dotyczy) na rachunek właściwy dla miejsca składania wniosku.

Ważne!
Przyjęcie oświadczenia i wydanie decyzji może być uzależnione od złożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego.

Uznanie za repatrianta

Podstawa prawna
link
Wymagania
Za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • jest polskiego pochodzenia,
 • przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej,
 • przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z pobieraniem nauki w szkole wyższej jako stypendyście strony polskiej na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi,
 • złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o uznanie za repatrianta wraz z aktualną wyraźną fotografią o wymiarach 5cm x 4cm sporządzony w języku polskim według obowiązującego wzoru.
 • Decyzja konsula o uznaniu za osobę polskiego pochodzenia. Osoba nieposiadająca przedmiotowej decyzji dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie.
 • Poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 • Skrócony odpis aktu urodzenia.
 • Skrócony odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny.
 • Życiorys.
 • Poświadczoną urzędowo kopię karty czasowego pobytu.
 • Zaświadczenie, że pobierała naukę w szkole wyższej na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz odpis dyplomu.
 • Zaświadczenie potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania przed dniem wejścia w życie ustawy na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Ważne!
Osoba uznana za repatrianta nabywa obywatelstwo polskie z dniem, w którym decyzja o uznaniu za repatrianta stała się ostateczna. Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia przez stronę kompletu dokumentów.

Pobierz wniosek o uznanie za repatrianta

Wybór obywatelstwa obcego dla dziecka, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, drugie - obywatelem innego państwa

Podstawa prawna
link
link

Wymagane dokumenty

 • podanie,
 • oświadczenie o wyborze obywatelstwa obcego dla dziecka,
 • dokument, z którego wynika, że dziecko nabywa obywatelstwo obce z mocy prawa tego państwa, którego obywatelem jest jedno z rodziców,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (w przypadku gdy dziecko nie pochodzi
  z małżeństwa odpis zupełny aktu urodzenia dziecka),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców,
 • poświadczone urzędowo kserokopie dokumentów tożsamości rodziców,

Ważne!
Oświadczenie składają rodzice w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.

Poświadczenie obywatelstwa polskiego

Podstawa prawna
link
link

Ważne!
Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami w Mazowieckim Urzędzie Mazowieckim w dniu składania wniosku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski, przez polskiego tłumacza przysięgłego lub konsula polskiego. W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. W przypadku nie załączenia dowodu opłaty skarbowej, opłata ta zostanie wyegzekwowana przez organ podatkowy wraz z kosztami egzekucyjnymi.

Poświadczenie obywatelstwa polskiego dla dziecka, którego jedno z rodziców nie jest obywatelem polskim

Wymagane dokumenty
 • Wniosek
 • Odpis aktu urodzenia (może zaistnieć konieczność umiejscowienia go, jeżeli został sporządzony poza granicami RP),
 • Odpis aktu małżeństwa rodziców,
 • Uwierzytelniona kopia polskiego dowodu osobistego jednego z rodziców,
 • Uwierzytelniona kopia karty pobytu lub paszportu drugiego rodzica,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 58,00 zł. tytułem poświadczenia obywatelstwa polskiego dla (imię i nazwisko osoby, której sprawa dotyczy) na rachunek właściwy dla miejsca składania wniosku.

Poświadczenie obywatelstwa polskiego dla osoby pełnoletniej

Wymagane dokumenty
 • Podanie sformułowane samodzielnie, które powinno zawierać następujące informacje:
 • dane osobowe wnioskodawcy imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 • ostatni adres zamieszkania przed wyjazdem z Polski,
 • okoliczności wyjazdu z Polski (kiedy, dokąd, z jakim dokumentem),
 • data nabycia obywatelstwa obcego,
 • oświadczenie, że wnioskodawca występował (lub nie występował) do władz polskich  o zgodę na zmianę obywatelstwa polskiego na obce lub do Prezydenta RP o zrzeczenie obywatelstwa polskiego,
 • adresy zamieszkania wnioskodawcy za granicą.
 • Akt naturalizacji wraz z tłumaczeniem dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.
 • Kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości.
 • Odpisy aktów stanu cywilnego (może zaistnieć konieczność umiejscowienia ich, jeżeli zostały sporządzone poza granicami RP).
 • Inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie (np. nieważny paszport polski, książeczka wojskowa, nieważny dowód osobisty itp.).
 • W przypadku, gdy wnioskodawca dokonał zmiany imienia lub nazwiska dokument potwierdzający zmianę.
 • Zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania w Polsce z adnotacją o wydanym dowodzie osobistym (składają osoby legitymujące się obecnie paszportem państwa obcego)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 58,00 zł. tytułem poświadczenia obywatelstwa polskiego dla (imię i nazwisko osoby, której sprawa dotyczy) na rachunek właściwy dla miejsca składania wniosku.

Poświadczenie obywatelstwa polskiego osób, które pod przymusem wyemigrowały z Polski  w latach 1968-1972 (emigracja marcowa)

Procedura i niezbędne dokumenty
 • Aby uzyskać decyzję stwierdzającą posiadanie obywatelstwa polskiego, osoba zainteresowana powinna złożyć sformułowany przez siebie wniosek, z niezbędnymi dokumentami.
 • Wniosek o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego składa się u wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć albo miejsca jej pobytu, bądź miejsca jej ostatniego zamieszkania lub pobytu w Polsce. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiej placówki konsularnej.
Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
 • życiorys, uwzględniający informacje o dacie i miejscu urodzenia, rodzicach, miejscach zamieszkania w Polsce, a także występowaniu o zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce;
 • akt urodzenia;
 • akt małżeństwa (jeśli zostało zawarte);
 • akt zmiany imienia i nazwiska (jeśli nastąpiła zmiana);
 • akt zmiany imienia i nazwiska (jeśli nastąpiła zmiana);
 • poświadczenie posiadania obcego obywatelstwa wraz z datą jego nabycia.
 • Rozpatrując wniosek o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez osoby, które w latach 1968-1972 wyjechały z Polski, deklarując wyjazd na pobyt stały do Izraela,
  dla potwierdzenia tego faktu, wojewoda występuje do Instytutu Pamięci Narodowej celem pozyskania akt emigracyjnych wnioskodawcy. Ponadto urząd może wystąpić do polskich archiwów i instytucji celem pozyskania dodatkowych informacji i dokumentów dotyczących zainteresowanego.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego w Polsce a w przypadku dokumentów tłumaczonych przez tłumacza za granicą należy zgodność przekładu na język polski potwierdzić w polskiej placówce konsularnej lub u tłumacza przysięgłego w Polsce.
 • Od dnia 14 sierpnia 2005r. przedkładane polskim organom wszelkie dokumenty obce, wytworzone w państwie będącym sygnatariuszem Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961r. (Dz.U. Nr 112, poz. 938), powinny być opatrzone klauzulą apostille, będącą poświadczeniem autentyczności dokumentu.

Do wniosku należy również załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 58,00 zł. tytułem poświadczenia obywatelstwa polskiego dla (imię i nazwisko osoby, której sprawa dotyczy) na rachunek właściwy dla miejsca składania wniosku. W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem placówek konsularnych opłatę konsularną uiszcza się w konsulacie.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI Z PAŃSTW TRZECICH
I ŚRODKÓW WŁASNYCH „Integracja bez granic”
Nr umowy 20/7/2010/EFI